QOTD

 

Abstain from all form of sins

How can he be considered an intellectual, he who sells Paradise & all that it contains, for one hour of passing pleasure.Al-Imam ibn al-Qayyim

 

Endeavor to keep your garment (trousers, suits) above the ankle

Allah will not look at the person who drags his garment (behind him) out of conceit.Sahih-Bukhari, volume 7, Book 72, Number 674 

 

The qualities of a student of knowledge

A student of knowledge is boundto educate/grow himself on humility and to leave feeling like a shaykh & love to be elevatedSharhu Sunnah Lilhumaadiyy p15

 

The ugliest form of Ignorance

"The ugliest form of ignorance is that I speak without knowledge or I narrate from someone who is not trustworthy."At-Tamheed, (1/39) 

 

Rebelling against the Ruler

Rebelling against the ruler is not from the methodology of the SalafShaykh Muhammad Ibn Saalih Al Uthaymeen (Rahimaullah)

 

Imam Malik Faraway, Yin Fatawa

Ban fara ba fatwa ba har sai malamai saba 'in suka ce na dace da shi.Shirki go Imam Malik

 

Imam Malik Faraway, Yin Fatawa

Ban fara ba fatwa ba har sai malamai saba 'in suka ce na dace da shi.Shirki go Imam Malik

 

Remember Allaah while fasting

"The best of those who fast are those who remember Allaah the most in their fast."Al-waabil As-sayyib (page;153)

 

Harshen

Domin shi Harshen Larabci yana daga cikin addini, sanin Ilimin Harshen Larabci wajibine saboda sai da ilimin Larabci ne za'a iya fatimtar Al Qur'ani da Sunnah.Ibn Taymiyyah (al - Iqtidaa p.

 

Imanin

Daidai girman Imanin mutun daidai girman zagin da mutane zasuyi mashiMajmoo' al-Fatawa (v 28, p 22)

 

Sujada Bagiren Sujada

Babu wani bawa da zaiyi wa Allah sujada a wani wuri a cikin wannan duniya, face sai wannan wuri yabayar da sshaida akansa aranar Alqiyamah, kuma zai kasance yana kuka a ranar da zai mutu.Ata al-Kho

 

No one knows what he will reap tomorrow

No one knows what he will reap tomorrowLuqman v 34

You have not posted any content.

Top