Posts

 

Abstain from all form of sins

How can he be considered an intellectual, he who sells Paradise & all that it contains, for one hour of passing pleasure.Al-Imam ibn al-Qayyim

 

May Allah forgive us and establish our feet firmly

Transliteration: rabbanagh-fir lanaa zunoobanaa wa israfana wa thabbit aqdaamanaa wan-surnaa 'alaal-qawmil-kaafireenTranslation: "Our Lord!

 

Being Grateful to Allaah

Transliteration: Rabbi awzi'nee an ashkura ni'matak-allatee an'amta 'alayya wa 'alaa waalidayya wa an a'mala saalihan tardaahu wa adkhilnee bi rahmatika fee 'ibaadik-as-saaliheen.Translation: My Lo

 

May Allaah forgive us all

Rabban-aghfir lanaa wa li ikhwaaninal-ladheena sabaqoona bil-eemaani wa laa taj'al fee quloobinaa ghilan lil-ladheena aamanoo rabbanaa innaka ra'oofun raheem"Our Lord, forgive us and our brothers w

 

Endeavor to keep your garment (trousers, suits) above the ankle

Allah will not look at the person who drags his garment (behind him) out of conceit.Sahih-Bukhari, volume 7, Book 72, Number 674 

 

The qualities of a student of knowledge

A student of knowledge is boundto educate/grow himself on humility and to leave feeling like a shaykh & love to be elevatedSharhu Sunnah Lilhumaadiyy p15

 

May Allah make our hearts firm on the true path

Transliteration: Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba'da idh hadaytanaa wa hab lanaa min ladunka rahmah, innaka ant-al-wahhaab"Our Lord!

 

The ugliest form of Ignorance

"The ugliest form of ignorance is that I speak without knowledge or I narrate from someone who is not trustworthy."At-Tamheed, (1/39) 

 

Rebelling against the Ruler

Rebelling against the ruler is not from the methodology of the SalafShaykh Muhammad Ibn Saalih Al Uthaymeen (Rahimaullah)

 

Imam Malik Faraway, Yin Fatawa

Ban fara ba fatwa ba har sai malamai saba 'in suka ce na dace da shi.Shirki go Imam Malik

Top